Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Kompletní statistická analýza v jazyce R

Kurzy Ovládání programovacího jazyka R + Základní kurzy statistiky I a II v jazyce R + Vícerozměrné statistické metody v jazyce R

Naučte se úplně od začátku vyhodnocovat data základními a pokročilými metodami v jazyce R – a výrazně zvyšte kvalitu svých výzkumných publikací.


Balíček za zvýhodněnou cenu kombinuje:

 • A/ Ovládání programovacího jazyka R (1 den) – orientace v prostředí R a aplikace RStudio, importování dat z Excelu a dalších aplikací, transformace a zpracování proměnných a vytváření grafů.
 • B/ Základní kurz statistiky I v programovacím jazyce R (2 dny) – testování hypotéz pomocí základních statistických metod (t-test, ANOVA, korelační analýza, lineární regrese, kontingenční tabulky ad.).
 • C/ Základní kurz statistiky II v jazyce R (2 dny) – zpracování dat, testování hypotéz a predikce pomocí regresních modelů, základní a vícefaktorové analýzy rozptylu (ANOVA), neparametrické statistiky a časových řad.
 • D/ Vícerozměrné statistické metody v jazyce R (2 dny) – analýzy dat pomocí analýzy hlavních komponent, faktorové, shlukové a diskriminační analýzy, kanonické korelace, vícerozměrného škálování a klasifikačních stromů.

Kurzy vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni, který se statistice věnuje v rámci demografických studií (viz profil lektora).

Procvičování příkladů probíhá v anglické verzi aplikace RStudio. Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

680+

Spokojených absolventů

Kodaňská 1441/46
Praha 10

Adresa konání kurzu

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

7 dnů

Délka kurzu

Z kurzů budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co vše se naučíte?

A/ Ovládání programovacího jazyka R

Prostředí RStudia

Jednotná syntax funkcí skupiny knihoven tidyverse

Úsporné psaní kódu pomocí „pipeline“

Načtení dat do R z formátu MS Excel (knihovna readxl) a SAS, SPSS, Stata (knihovna haven)

Práce s daty (knihovna dplyr)

 • Výběr proměnných a případů
 • Přejmenování proměnných
 • Úprava proměnných (jednotlivě i hromadně)
 • Spojení více tabulek pomocí společné proměnné
 • Práce s daty v rámci skupin

Úprava textových proměnných (knihovna stringr)

 • Najít a nahradit řetězec
 • Rozdělit a spojit řetězce
 • Vyčistit řetězce

Práce s faktory (knihovna forcats)

 • Nastavit pořadí úrovně faktorů podle různých kritérií
 • Přidat a odstranit úrovně
 • Spojení úrovní více faktorů

Práce s formátem datum (knihovna lubridate)

 • Převedení data na formát datum
 • Extrakce orku, měsíce, dne
 • Formát datum v grafech

Popisná statistika (knihovna rstatix)

 • Četnostní tabulky
 • Popisné statistiky

Vytváření grafů v knihovně ggplot2

 • Obecná logika tvorby grafů v ggplot2
 • Základní typy grafů (sloupcový graf, histogram, boxplot, bodový graf)
 • Úprava parametrů os, popisků, titulků, barev
 • Vykreslení stejných grafů v rámci skupin

Hromadné spuštění stejné analýzy na různých datech (knihovna purrr)

B/ Základní kurz statistiky I v jazyce R

Úvod do jazyka R

Vysvětlení základních statistických pojmů

Základní informace o programovacím jazyce R

Základy práce se statistickými daty v programovacím jazyce R

 • Import souborů z různých formátů
 • Příprava dat pro statistické zpracování
 • Zpracování dat pomocí tabulek a grafů a jejich interpretace

Úvod do analýzy dat

 • Co je to statistická analýza dat
 • Popisná statistika
 • Typy rozdělení proměnných
 • Charakteristiky polohy a variability
 • Vhodné vizualizace dat
 • Vztah dvou veličin
 • Normální rozdělení a ověření normality dat

Analýza dat v jazyce R

Praktické příklady nejčastěji používaných statistických metod v jazyce R

Statistická analýza:

 • Úvod do testování hypotéz
 • Analýza kontingenčních tabulek
 • Test nezávislosti dvou kategoriálních znaků
 • T-Testy
  • Jednovýběrový t test
  • Dvouvýběrový t test
  • Párový t test
  • Neparametrické testy
 • Analýza rozptylu
 • Základní neparametrické testy
 • Korelační analýza
 • Lineární regrese

 

Praktické příklady k procvičení metod statistických testů a analýzy

 • Praktické ukázky v jazyce R
C/ Základní kurz statistiky II v jazyce R

Úvod do jazyka R (volitelné)

Vysvětlení základních statistických pojmů

Základní informace o programovacím jazyce R

Základy práce se statistickými daty R

 • Import souborů z různých formátů
 • Příprava dat pro statistické zpracování
 • Zpracování dat pomocí tabulek a grafů a jejich interpretace

Rozšíření práce s daty v jazyce R

 • Kvalita dat
 • Práce s proměnnými
 • Import a export dat
 • Načtení externího skriptu
 • Spojení jazyka R a nástroje TIBCO Statistica (Spotfire) – volitelné

Neparametrická statistika

 • Wilcoxnovy testy
 • Kruskal-Wallisova ANOVA
 • Neparametrické korelační koeficienty

Regresní analýza

 • Korelační analýza
 • Lineární regresní modely
 • Nelineární regresní modely
 • Logistická regrese
 • Analýza kovariance

Analýza rozptylu

 • Vícefaktorová ANOVA
 • ANOVA pro opakovaná měření
 • Vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA)

Úvod do vícerozměrných statistických metod

Úvod do časových řad

Praktické příklady k procvičení metod statistických testů a analýzy

 • Praktické ukázky v jazyce R
D/ Vícerozměrné statistické metody v jazyce R

Rozšíření práce s daty v jazyce R

 • Import souborů z různých formátů
 • Kvalita dat
 • Práce s proměnnými
 • Import a export dat
 • Načtení externího skriptu
 • Spojení jazyka R a nástroje TIBCO Statistica (Spotfire) – volitelné

Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis)

Faktorová analýza (Factor Analysis)

Shluková analýza (Cluster Analysis)

Diskriminační analýza (Discriminant Analysis)

Kanonická korelace (Canonical Correlation Analysis)

Vícerozměrné škálování (Multidimensional Scaling)

Klasifikační stromy (Classification Trees)

Názory spokojených účastníků

„Přestože s jazykem R pracuji již více jak 11 let, dozvěděl jsem se mnoho důležitých faktů, které mi coby samoukovi unikaly. Samozřejmostí je promítnutí těchto faktů do praktického využití, ať už se jedná o zefektivnění a zrychlení práce s R, tak především o teoretické základy, které pan Čapek vysvětlil naprosto bravurně. Jsem rád, že jsem kurz navštívil, protože při práci by mi jinak nastudování a pochopení principů, které stojí za různými typy testů hypotéz, trvalo roky. Kurz zabrousil též do pokročilejších metod. Vyzkoušeli jsme si základní zpracování časových řad, kdy jsme např. na čtvrtletní data nasazovali model a vykreslovali si grafy s předpovídanými hodnotami a konfidenčními intervaly. Za mě pořadatelé kurzu dostávají jedničku!“

Mgr. Ondřej Ledvinka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav

Takto je to naprosto poprvé, kdy nám statistické metody někdo vysvětlil tak, že jsme dokázali pochopit i to, proč děláme to co děláme a jsme schopni to pak při práci i prakticky a především samostatně použit. Kurz byl zaměřen opravdu prakticky. Měl nevyhnutné množství teorie, no podstatnou část pak lektor věnoval praktické aplikaci statistických metod na jednotlivé úkoly v kontextu cíle, který daný úkol sledoval. Zároveň lektor velmi názorně vysvětloval jak o daných úkolech a aplikaci metod přemýšlet, co a proč se dělá a jak následně získané výstupy správně interpretovat.

Vědecký pracovník, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova

Jaké školící materiály obdržíte?

Jak dlouho kurzy trvají?

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Statistickým metodám se věnuje v rámci demografických studií, na ZČU vede také kurz zpracování dat. Vedle stovek studentů proškolil ve statistických metodách také stovky účastníků našich kurzů.

Kolik balíček stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurzy proběhnou v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Cena balíčku je 33 450 Kč bez DPH – oproti samostatným kurzům tak ušetříte 25 % (tedy 11 150 Kč). Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Nezávazná přihláška na kurzy

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Další názory spokojených účastníků

Anonymní zpětná vazba účastníků z dotazníku spokojenosti po kurzu. 

Absolventi tohoto kurzu…

…umí využít základní nástroje jazyka R
Read More
„Školení mi pomohlo v základní orientaci v jazyce R, dodalo mně to také odvahu pustit se do jazyka R hlouběji.“
…jsou schopni pokročilé analýzy dat
Read More
„Naučil jsem se nové možnosti statistického zpracování dat, nad rámec metod dostupných v běžných statistických SW.“
…mohou naučit ostatní ovládat aplikaci RStudio na základní úrovni
Read More
„Mohu studentům ukázat, jak vyhodnocovat data v dalším statistickém softwaru.“
Previous
Next

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: