Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Obchodní podmínky

Naše obchodní podmínky jsou zárukou úspěšného výsledku naší spolupráce.

Definice

Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti DataBon s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, identifikační číslo: 09743804, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová značka C 341612 (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „Objednatel“), jejímž předmětem je poskytování školení, kurzů, workshopů, seminářů, webinářů, konferencí, hands on labů, certifikačních testů a dalších vzdělávacích aktivit poskytovaných prostřednictvím Poskytovatele.

Objednávka vzdělávacích služeb

 • Přihlášky jsou přijímány e-mailem nebo prostřednictvím webových stránek datova-akademie.cz. Ceny na webu jsou uvedeny bez DPH. Elektronické přihlášky přes webové stránky datova-akademie.cz jsou považovány za nezávazné. Zařazení všech přihlášených je prováděno podle pořadí došlých přihlášek. Zasláním přihlášky vyjadřuje Objednatel souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
 
 • Po přijetí přihlášky na kurz odešle Poskytovatel každému přihlášenému účastníkovi potvrzení o přijetí dané přihlášky
 
 • Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy Poskytovatel písemně potvrdí termín kurzu a jeho otevření a současně na základě této informace písemně potvrdí Objednatel trvající zájem o účast na kurzu v potvrzeném termínu.
 
 • Ve chvíli, kdy je potvrzeno, že vzdělávací akce se uskuteční je Objednateli odeslána proforma faktura / faktura, není-li domluveno jinak.
 
 • Smluvní strany tímto souhlasí, že svou obchodní činnost budou provádět elektronicky, a to včetně vytvoření smlouvy, zadání přihlášky a potvrzení jejího přijetí.

Cena

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny vzdělávacích služeb. V případě takové změny budou potvrzené přihlášky a objednávky vystavené do 30 dní od změny ceny fakturovány v původní výši.
 
 • Ceny na webových stránkách datova-akademie.cz jsou uváděny v CZK nebo EUR v částce bez DPH. DPH bude připočtena k částce fakturované Poskytovatelem.
 
 • Objednanou službu je nutné zaplatit předem na základě vystavené proforma faktury/faktury. Neuhrazení proforma faktury/faktury není považováno za řádné zrušení kurzu.
 
 • Veškeré platby za vzdělávací služby Poskytovatele musí být provedeny do 14 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Tyto platební podmínky podléhají schválení Poskytovatelem. V případech, kdy to bude dle Poskytovatele opodstatněné, a to vzhledem k finanční situaci Objednatele, jeho platební morálce nebo povaze vztahu Objednatele, mohou být platební podmínky změněny.
 
 • V případě úhrady na základě proforma faktury bude po připsání platby na účet Poskytovatele vystaven a zaslán daňový doklad.
 
 • Při úhradě kurzů převodem je Objednavatel povinen uvádět jako variabilní symbol číslo proforma faktury nebo faktury.
 
 • Nedílnou a neoddělitelnou součástí ceny kurzu jsou studijní materiály, certifikát o absolvování kurzu. Občerstvení během přestávek a oběd (toto se vztahuje pouze na prezenční kurzy konané v provozovně Poskytovatele, nebo v místě určeném Poskytovatelem).

Storno podmínky a změna termínu kurzů

 • Bezplatné zrušení kurzu (storno) nebo přesun konání kurzu přijímá Poskytovatel emailem na adresu info@databon.cz více jak 7 dní před začátkem kurzu.
 
 • Při pozdějším zrušení kurzu jsou Objednateli účtovány storno poplatky ve výši 100 % ceny kurzu včetně DPH, není-li domluveno jinak.
 
 • Poskytovatel má právo přesunout datum konání kurzu z důvodů, které nemůže ovlivnit (přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora atd.). V případě, že účastníkovi nebude náhradní termín vyhovovat, bude mu vystaven dobropis a zaplacená částka vrácena do 14 dnů, nebo po vzájemné domluvě mohou být prostředky použity na jiný kurz nebo jiný termín.
 
 • V případě zásahu vyšší moci (uzavření provozovny, nepřístupnosti provozovny, nařízené karantény lektora, apod.) můžou být prezenční kurzy poskytovány on-line formou.
 
 • Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se ani 5 pracovních dnů před začátkem kurzu závazně nepřihlásili více než 3 uchazeči. V tomto případě bude již přihlášeným účastníkům nabídnut nový termín.
 
 • Kurzy partnerů nakoupené na základě požadavku Objednatele se řídí výhradně obchodními podmínkami Partnerů, resp. třetích stran.

Duševní vlastnictví, autorská práva

 • Veškeré školicí materiály, poskytnuté pro používání během vzdělávací služby, jsou díla Poskytovatele, nebo díla poskytovatele původního obsahu chráněna autorskými právy. Není-li stanoveno jinak, jsou školicí materiály poskytovány výhradně pro použití osobou využívající vzdělávací službu, nesmí je používat žádná jiná osoba a nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo modifikovány bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 
 • Je výslovně zakázáno pořizovat jakékoliv audio a/nebo video nahrávky kurzů nebo jiných vzdělávacích akcí. Při porušení tohoto zákazu může být účast na kurzu/akci ukončena bez náhrady účastnického poplatku/vstupného.
 
 • Je výslovně zakázáno používat bez předchozího souhlasu Poskytovatele loga nebo obrázky z webu Poskytovatele anebo z obchodních nabídek. Za každé jednotlivé použití loga nebo obrázku je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč; právo na náhradu škody nebo jiné újmy zůstává tímto nedotčeno.

Všeobecné podmínky

 • Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k dočasnému přerušení online vzdělávacích služeb. Poskytovatel vyvine přiměřené úsilí takovým přerušením zabránit nebo je minimalizovat.

 • Poskytovatel může v jednotlivých případech, když to bude považovat za riziko pro bezpečnost nebo ochranu ostatních účastníků vzdělávacích služeb nebo prostor, kde se vzdělávací služba poskytuje, odmítnout přijetí účastníka. Poskytovatel může kromě toho požadovat, aby každá osoba, která poruší její pravidla, opustila prostory Poskytovatele, či prostory, kde probíhá akce.Poplatky zaplacené za účastníka vzdělávací služby, jemuž není za těchto okolností účast umožněna, propadají a účastník nemá nárok na žádnou náhradu.

 • Poskytovatel neodpovídá za opožděné plnění nebo nesplnění kvůli příčinám, které nemůže odpovídajícím způsobem ovlivnit.

 • S výjimkou práv Poskytovatele vztahujících se k využívání subdodavatelů nemůže žádná ze stran postoupit svá práva nebo povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Poskytovatel však může kdykoli po předchozím písemném oznámení převést jakákoli práva a povinnosti uvedené v těchto smluvních podmínkách na přidružený subjekt. Tyto smluvní podmínky jsou závazné a ve prospěch stran a jejich příslušných nástupců a povolených subjektů, na něž byla práva a povinnosti převedeny.

 • Objednatel bere na vědomí, že schopnost Poskytovatele dodat vzdělávací služby závisí na plné a včasné spolupráci Objednatele s Poskytovatelem a také na přesnosti a úplnosti všech informací a dat, které Objednatel Poskytovateli poskytne.

 • Spory, vzniklé v souvislosti s těmito smluvními podmínkami, budou řešeny podle legislativy České republiky a místa sídla Poskytovatele.

 • Bude-li zjištěno, že nějaká podmínka nebo ustanovení těchto obchodních podmínek jsou protiprávní nebo nevynutitelné, platnost nebo vynutitelnost zbývajících smluvních podmínek nebo ustanovení se nemění a zůstávají plně platné.

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: