Webinář ZDARMA: Úvod do zpracování geodat v programovacím jazyce R

26. 6. 2024 od 14:00


⚠️ Poslední místa – Regresní analýza v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 6. 6. 2024


⚠️ Poslední místa – Analýza rozptylu v TIBCO Statistica

Brno (Mendelova univerzita) – 7. 6. 2024

Kompletní biostatistická analýza v jazyce R

Ovládání jazyka R + Kurz biostatistiky I v jazyce R + Kurz biostatistiky II v jazyce R

Naučte se od úplné nuly vyhodnocovat klinická a biologická data základními a pokročilými metodami v jazyce R – a výrazně zvyšte kvalitu svých výzkumných publikací.


Balíček za zvýhodněnou cenu kombinuje:

 • A/ Ovládání programovacího jazyka R (1 den) – orientace v prostředí R a aplikace RStudio, importování dat z Excelu a dalších aplikací, transformace a zpracování proměnných a vytváření grafů.
 • B/ Kurz biostatistiky I v jazyce R (2 dny) – design vědeckého experimentu, testování medicínských a biologických hypotéz pomocí parametrických (t-test, ANOVA, lineární regrese ad.) a neparametrických metod (Wilcoxnovy testy, Kruskal-Wallisova ANOVA), využívání kontingenčních tabulek.
 • C/ Kurz biostatistiky II v jazyce R (2 dny) – vyhodnocení dat pomocí korelační analýzy, logistické regrese a dalších metod, základy vícerozměrných statistických metod a časových řad, metodiky servival a risk analysis.

Procvičování příkladů probíhá v anglické verzi aplikace RStudio. Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

520+

Spokojených absolventů

Kodaňská 1441/46
Praha 10

Adresa konání kurzu

5 dnů

Délka kurzu

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

Z kurzů budete mít největší užitek, pokud:

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co vše se naučíte?

A/ Ovládání programovacího jazyka R

Prostředí RStudia

Jednotná syntax funkcí skupiny knihoven tidyverse

Úsporné psaní kódu pomocí „pipeline“

Načtení dat do R z formátu MS Excel (knihovna readxl) a SAS, SPSS, Stata (knihovna haven)

Práce s daty (knihovna dplyr)

 • Výběr proměnných a případů
 • Přejmenování proměnných
 • Úprava proměnných (jednotlivě i hromadně)
 • Spojení více tabulek pomocí společné proměnné
 • Práce s daty v rámci skupin

Úprava textových proměnných (knihovna stringr)

 • Najít a nahradit řetězec
 • Rozdělit a spojit řetězce
 • Vyčistit řetězce

Práce s faktory (knihovna forcats)

 • Nastavit pořadí úrovně faktorů podle různých kritérií
 • Přidat a odstranit úrovně
 • Spojení úrovní více faktorů

Práce s formátem datum (knihovna lubridate)

 • Převedení data na formát datum
 • Extrakce orku, měsíce, dne
 • Formát datum v grafech

Popisná statistika (knihovna rstatix)

 • Četnostní tabulky
 • Popisné statistiky

Vytváření grafů v knihovně ggplot2

 • Obecná logika tvorby grafů v ggplot2
 • Základní typy grafů (sloupcový graf, histogram, boxplot, bodový graf)
 • Úprava parametrů os, popisků, titulků, barev
 • Vykreslení stejných grafů v rámci skupin

Hromadné spuštění stejné analýzy na různých datech (knihovna purrr)

B/ Kurz biostatistiky I v jazyce R

Úvod do analýzy dat

 • Typy proměnných.
 • Popisná statistika (charakteristiky polohy a variability).
 • Vhodné vizualizace dat.
 • Normální rozdělení a ověření normality dat.
 • Parametrická a neparametrická statistika

Testování hypotéz

 • Úvod do testování hypotéz.
 • Parametrické testy.
  • Jednovýběrový t test.
  • Dvouvýběrový t test.
  • Párový t test.
  • Analýza rozptylu (ANOVA).
 • Základní neparametrické testy.
  • Wilcoxnovy testy.
  • Kruskal-Wallisova ANOVA.
 • Analýza kontingenčních tabulek (Chí-kvadrát test nezávislosti).

Úvod do jednoduché korelační a regresní analýzy

 • Lineární regresní přímka a její koeficienty
 • Korelační koeficient
 • Koeficient determinace
 • Ukázky praktického využití

Základní typy designu biostatistických studií

Jak psát statistické pasáže ve Vaši studii

Jak interpretovat biostatistické studie

C/ Kurz biostatistiky II v jazyce R

Jednoduchá lineární a nelineární regresní analýza

 • Korelační analýza.
 • Lineární regresní modely.
 • Nelineární regresní modely.

Vícerozměrný regresní model

 • Tvorba vícerozměrného regresního modelu.
 • Možnosti využití vícerozměrného regresního modelu.

Vícerozměrná logistická regrese

 • Tvorba vícerozměrného logistického regresního modelu.
 • Možnosti využití vícerozměrného logistického regresního modelu.
 • Risk modely ve zdravotnictví.

Analýza přežití (Survival analysis)

 • Kaplan-Meierovy křivky pro znázornění přežití
 • Coxův vícerozměrný model proporcionálních rizik a jeho tvorba
 • Ukázky využití analýzy přežití v biostatistice

Odhad potřebného počtu měření (Power analysis)

 • Metody odhadu potřebného počtu měření
 • Určení síly (power) studie

Metaanalýza

 • Forest plot jako grafický výstup metaanalýzy
 • Interpretace výstupů metaanalýz

Úvod do časových řad

 • Odhad trendu a sezónnosti
 • Jak udělat predikci z časové řady

 

Další vícerozměrné metody v biostatistice

Základní typy designu biostatistických studií

Jak psát statistické pasáže ve Vaši studii

Jak interpretovat biostatistické studil

Názory spokojených účastníků

„Přestože s jazykem R pracuji již více jak 11 let, dozvěděl jsem se mnoho důležitých faktů, které mi coby samoukovi unikaly. Samozřejmostí je promítnutí těchto faktů do praktického využití, ať už se jedná o zefektivnění a zrychlení práce s R, tak především o teoretické základy, které pan Čapek vysvětlil naprosto bravurně. Jsem rád, že jsem kurz navštívil, protože při práci by mi jinak nastudování a pochopení principů, které stojí za různými typy testů hypotéz, trvalo roky. Kurz zabrousil též do pokročilejších metod. Vyzkoušeli jsme si základní zpracování časových řad, kdy jsme např. na čtvrtletní data nasazovali model a vykreslovali si grafy s předpovídanými hodnotami a konfidenčními intervaly. Za mě pořadatelé kurzu dostávají jedničku!“

Mgr. Ondřej Ledvinka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav

Takto je to naprosto poprvé, kdy nám statistické metody někdo vysvětlil tak, že jsme dokázali pochopit i to, proč děláme to co děláme a jsme schopni to pak při práci i prakticky a především samostatně použit. Kurz byl zaměřen opravdu prakticky. Měl nevyhnutné množství teorie, no podstatnou část pak lektor věnoval praktické aplikaci statistických metod na jednotlivé úkoly v kontextu cíle, který daný úkol sledoval. Zároveň lektor velmi názorně vysvětloval jak o daných úkolech a aplikaci metod přemýšlet, co a proč se dělá a jak následně získané výstupy správně interpretovat.

Vědecký pracovník, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova

Jaké školící materiály obdržíte?

Jak dlouho kurzy trvají?

Kdo vás bude školit?

Ovládáním programovacího jazyka R vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Statistickým metodám se věnuje v rámci demografických studií, na ZČU vede také kurz zpracování dat. Vedle stovek studentů proškolil ve vícerozměrných statistických metodách také stovky účastníků našich kurzů.

Kurzy biostatistiky I aII v jazyce R vás provede Mgr. Bc. Silvie Bělašková, Ph.D., vedoucí oddělení biometrie mezinárodní společnosti Aixial a přední česká odbornice na klinický výzkum. V minulosti mj. pracovala jako seniorní statistička ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Kolik balíček stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurzy proběhnou v našem školícím středisku na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10.

Cena balíčku je 23 775 Kč bez DPH – oproti samostatným kurzům tak ušetříte 25 % (tedy 7 925 Kč). Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Nezávazná přihláška na kurzy

Stačí, když vyplníte formulář níže. Do 3 pracovních dnů se vám ozveme a probereme, zda kurz splňuje vaše představy a jaký bude další postup. Bez jakýchkoliv závazků z vaší strany.

Další názory spokojených účastníků

Anonymní zpětná vazba účastníků z dotazníku spokojenosti po kurzu. 

Absolventi tohoto kurzu…

…umí využít základní nástroje jazyka R
Read More
„Školení mi pomohlo v základní orientaci v jazyce R, dodalo mně to také odvahu pustit se do jazyka R hlouběji.“
…jsou schopni pokročilé analýzy dat
Read More
„Naučil jsem se nové možnosti statistického zpracování dat, nad rámec metod dostupných v běžných statistických SW.“
…mohou naučit ostatní ovládat aplikaci RStudio na základní úrovni
Read More
„Mohu studentům ukázat, jak vyhodnocovat data v dalším statistickém softwaru.“
Previous
Next

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Zvýhodněné balíčky kurzů

Zakupte si balíček 2 nebo více vybraných kurzů a ušetřete

[24. 4. 2024] Webinář ZDARMA: Jak získat 82% příspěvek na školení statistiky přes MPSV

Pod vedením zakladatele Datové akademie Dávida Tkáče mj. zjistíte: